Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Vila Želízy

Předmět byl vydražen za 10 870 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 625.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby12.10.2021, 12:00:00
Nejnižší podání5 270 000 CZK
Min./max. příhoz50 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota1 000 000 CZK
Jednací číslo dražby1319-EDD/21

Schválení účastníci (10)

  • ID 653
  • ID 652
  • ID 651
  • ID 650
  • ID 649
  • ID 647
  • ID 639
  • ID 638
  • ID 632
  • ID 625

Průběh dražby

Informace

Atraktivní prvorepubliková vila z roku 1929 advokáta operní pěvkyně Emy Destinové

Nemovitosti jsou situovány do zastavěného území obce Želízy. Obec Želízy se nachází v okrese Mělník, kraj Středočeský, v údolí Liběchovky při silnici I/9 asi devět kilometrů severně od Mělníka a deset kilometrů od Štětí. Součástí obce Želízy jsou i části Sitné a Nové Tupadly, ležící ve vyšší poloze ve vzdálenosti asi 3 a 5 kilometrů severovýchodně od obce. V současnosti je v obci evidováno okolo 500 trvale bydlících obyvatel, čemuž odpovídá spíše omezený rozsah občanské vybavenosti. Na území obce je mateřská a základní škola s kapacitou 40 žáků, obecní úřad, knihovna nebo služby spojené s turistikou (restaurace, pohostinství, kemp, koupaliště atd.) Širší občanská vybavenost je na území města Mělník, který je současně příslušnou pověřenou obcí a obcí s rozšířenou působností. Želízy jsou oblíbenou turistickou lokalitou s pískovcovými reliéfy a umělou jeskyní, současně jde o vstupní místo do Kokořínských lesů.

Obcí prochází silnice č. I/9 v úseku Mělník – Česká Lípa (a dále Nový Bor, Rumburk). Současně do obce ústí několik silnic nižších tříd. Dopravní obslužnost obce zajišťují primárně autobusové spoje z Mělníka, případně Liběchova a dálkové spoje z Prahy do Jablonného v Podještědí nebo České Lípy a Nového Boru. Nejbližší vlaková stanice je v Liběchově (cca 3,5 km z centra obce Želízy), která je na železniční trati Ústí nad Labem – Liběchov – Mělník – Lysá nad Labem.

Dražené nemovitosti se nachází ve východní části obce, u komunikace směrem na Dolní Zimoř, v údolí Želízské svodnice, asi 800 m od centrální časti obce (základní školy). Jde o lokalitu s rozvolněnou zástavbou podél uvedené komunikace, zahrnující převážně rodinné domy a vily. Přibližně 100 m od domu je autobusová zastávka obsluhovaná aktuálně dvěma linkami spojů z Liběchova do Kokořína.

 

Popis nemovitostí

Pozemky

Popis pozemků: Dražené pozemky tvoří jeden celek nepravidelného půdorysu. Pozemek je v jižní části spíše rovinný, od střední části směrem na sever je svažitý. Na stavební parcele č. 124 se nachází původní část stavby č.p. 99, její přístavby zasahují na pozemkové parcely č. 799/3, 830/6, 830/9 a pravděpodobně i na pozemkovou parcelu č. 799/2. Pozemkové parcely č. 830/6 a 830/9 tvoří ve své nezastavěné části zahradu u domu, s přístupovou komunikací. Nezastavěné části pozemkových parcel č. 799/2 a 799/3 jsou zarostlé převážně náletovými dřevinami, pro snazší pohyb ve svažitém terénu bylo na těchto pozemcích vybudováno vnější schodiště.

 

Územní plán: Dle platného územního plánu obce Želízy se pozemkové parcely č. 830/6 a 830/9 nachází v rekreačním obytném území, pozemkové parcely č. 799/2 a 799/3 jsou územním plánem evidovány v plochách zahrad. Stavební parcela č. 124 je v územním plánu vyznačena jako zastavěná plocha, bez specifikace využití.

 

Riziko záplavy/povodně: Databází České asociace pojišťoven je stavba č. 99 evidována v zóně 2 – zóna s nízkým nebezpečím výskytu povodně / záplavy.

 

Vila č.p. 99

Dispoziční uspořádání: Předmětem dražby je samostatně stojící vila s přístavbami krytého bazénu na západní straně a garáží na východní straně. Stavba je částečně podsklepená a má 2 NP. Hlavní vstup do objektu je v úrovni 1. NP, vchází se přes vstupní halu, na kterou navazuje hala se schodištěm. U vstupní haly je šatna s WC a vstup do hlavní obytně místnosti s prostorem kuchyně a jídelny. Z hlavní obytné místnosti je vstup na terasu, u západní stěny je přístavba schodiště s přístupem do 1. PP včetně přístavby bazénu. Součásti 1. NP je dále pokoj pro hosty s koupelnou a WC. Ve 2. NP je hala se schodištěm, hlavní ložnice s vlastní dvojicí šaten a koupelnou, prostor pracovny, která je koncipována jako průchozí místnost mezi halou se schodištěm, hlavní ložnicí a jedním ze dvou pokojů (označeny jako dětský pokoj a pokoj pro hosty). Mezi těmito pokoji je druhá koupelna s WC. Ze schodišťové haly je vstup na schodiště do půdních prostor, které nejsou stavebně upraveny. V 1. PP původní části vily je technická místnost a sklepní prostory dle projektu navržené jako posilovna, prádelna a sklad. Ve východní části objektu je v úrovni 1. NP provedena přístavba prostor se vstupem ze zahrady a současně vstupem do garáže dimenzované pro tři automobily. Na střeše přístavby garáže byla pravděpodobně terasa s grilem. U západní stěny vily je v úrovni 1. PP přístavba krytého bazénu se strojovnou (technickým zázemím). Propojení s vilou je řešeno přístavbou točitého schodiště, přes které je přímý vstup z 1. PP vily a hlavní obytné místnosti v 1. NP.

 

Stavební popis: Na základě skutečností zjištěných při místních šetřeních se znalec domnívá, že nosné svislé konstrukce jsou převážně zděné, z cihelného zdiva. Nosné vodorovné konstrukce jsou provedeny s rovnými podhledy, v některých obytných místnostech jsou pohledové dřevěné trámy. Střecha vily je mansardová, s dřevěným trámovým krovem a skládanou střešní krytinou. Přístavba bazénu má plochou střechu se střešní krytinou z živičných pásů doplněnou o střešní světlíky pravděpodobně z akrylátového skla. Klempířské konstrukce jsou provedeny z měděného plechu. Fasádní omítky jsou vápenocementové, doplněné o ozdobné římsy. Okna v domě jsou plastová s izolačními dvojskly. Nášlapné vrstvy podlah obytných místností tvoří převážně dřevěné podlahové krytiny, zastoupeny jsou i keramické dlažby, v některých místnostech 2. NP chybí finální vrstvy podlah (pravděpodobně zde byly koberce). V technických prostorách 1. NP jsou podlahy z betonových mazanin nebo stěrek. Úpravy stěn jsou provedeny ze štukových omítek, v běžném rozsahu jsou keramické obklady a obklady imitující cihelné zdivo. Stropní podhledy v některých místnostech 2. NP jsou provedeny z dřevěných palubek s pohledovými trámy. Interiérové dveře jsou převážně dřevěné, osazené do obložkových zárubní truhlářského provedení, případně do ocelových zárubní. Zastoupeny jsou i posuvné dveře. Hlavní schodiště v domě je rovněž dřevěné, masivní, s dřevěným zábradlím. Schodiště u bazénu je točité. V jednotlivých koupelnách jsou vany, umývadla, sprchové kouty a WC. V kuchyni byla osazena kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči. Vytápění domu je řešeno elektrickými přímotopy, ohřev TUV zajišťovali elektrické zásobníkové ohřívače umístěné v 1. PP domu. V domě jsou rozvody vody, kanalizace a elektra. Znalec předpokládá, že dům je napojen na vodovod a síť elektro. Odkanalizování je řešeno pravděpodobně do jímky na pozemku. Plynovod ani splašková kanalizace na území obce nejsou k dispozici.

Stáří a technický stav: Znalec neměl k dispozici doklad prokazující stáří domu. Znalec předpokládá, že stavba byla vystavěna na přelomu 20. a 30. let minulého století. Pravděpodobně na přelomu milénia byla provedena celková rekonstrukce objektu včetně přístavby bazénu a garáží. V současnosti je vila dlouhodobě neužívána, naposledy údajně užívána v roce 2012.

Pří místním šetření znalec zjistil, že je poškozen vnější plášť objektu – chybí některé okapové svody, oplechování parapetů a další klempířské konstrukce, čímž dochází k zatékání dešťové vody do fasády a pravděpodobně i do nosných konstrukcí domu. V úrovni spodní stavby je patrné vzlínání kapilární vlhkosti zdivem, a to jak v exteriérech, tak interiérech domu. Chybějící větrání objektu jsou v interiérech patrné i na dřevěných podlahách, které mají tendenci se rozpínat. Poškozeny byly některé zařizovaní předměty, celkově pak znalec nemohl ověřit funkčnost jednotlivých rozvodů a instalací v domě. Stejně tak nebylo možné ověřit funkčnost bazénu a s ním spojené technologie.

 

Celkový stavebně-technický stav objektu je proto hodnocen jako zhoršený. Jako rizikové vnímá znalec pozvolní vnikání dešťové vody do fasády objektu, což může mít za důsledek degradaci nosných konstrukcí. Shodný efekt má i vzlínající kapilární vlhkost ve spodní stavbě a absence větrání objektu. S ohledem na charakter objektu, kdy se jedná o původně reprezentativní vilu, bude nutná celková rekonstrukce exteriéru i interiéru stavby. V případě interiérů je očekáváno nejen technické zprovoznění objektu, ale přizpůsobení moderním požadavkům architektury.

Venkovní úpravy a IS: Příslušenství stavby tvoří vnější schodiště a terasy, částečně se zatravněnými plochami, dále opěrné zdi, zpevněné plochy, přípojky inženýrských sítí a pravděpodobně i odpadní jímka (septik).

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

Ing. Roman Světlý