Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 

Podmínky pro účast v elektronické dražbě

Pro účast v dražbě musí být splněny následující podmínky:

1. Čestné prohlášení

Osoba, která má zájem účastnit se elektronické dražby, je povinna vlastnoručně podepsat čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem (u právnických osob statutárním orgánem nebo zmocněncem).
» více informací

2. Složení dražební jistoty

Účastník elektronické dražby je povinen složit dražebníkovi tuto jistotu ve lhůtě a způsobem uvedeným v elektronické dražební vyhlášce konkrétní dražby.
» více informací