Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Zaškrtnutím pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ na webové stránce https://elektronicke-drazby.draspomorava.cz/ a odesláním tohoto souhlasu a mých osobních údajů, které jsem osobně uvedl/a, poté, co jsem se seznámil/a s uvedenými Informacemi o zpracování osobních údaji v rozsahu, v jakém jsem je uvedl/a na registračním formuláři na uvedené webové stránce https://elektronicke-drazby.draspomorava.cz/, výslovně souhlasím s tím, aby tyto mé mnou poskytnuté osobní údaje byly použity správcem osobních údajů Dražební společnost MORAVA s.r.o., a zaškrtnutím pole současně stvrzuji, že jsem se s podmínkami zpracování osobních údajů seznámil/a a nemám k nim žádné výhrady.

Uděluji proto souhlas společnosti Dražební společnost MORAVA s.r.o., se sídlem Dlouhá 4433, Zlín, PSČ 760 01, IČ: 262 75 953, zapsané ve veřejném (obchodním) rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41371, emailový kontakt: draspomorava@draspomorava.cz, (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení,
 • rodné číslo (údaj nutný pro katastrální úřad),
 • poštovní adresa,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt

Účelem zpracování osobních údajů je:
Provedení registrace účastníka dražby na portál https://elektronicke-drazby.draspomorava.cz/;

Doba zpracování osobních údajů je:
Jeden rok od udělení souhlasu.

Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
Osoby uvedené v § 20 odst. 5, zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o poskytnutí služeb či činností Správcem, příp. zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Bez poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů nelze na portálu https://elektronicke-drazby.draspomorava.cz/ provést registraci a využívat jeho služeb.