Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 

Pokyny k čestnému prohlášení

Je třeba řádně (včas) dražebníkovi doručit čestné prohlášení (tj. s řádným uvedením identifikačních údajů účastníka a jeho souhlasné prohlášení o podmínkách účasti) o účasti v elektronické dražbě. Kdy čestné prohlášení je dražebníkem přijato okamžikem doručení čestného prohlášení dražebníkovi, jsou-li v ní řádně uvedeny všechny požadované údaje.

Čestné prohlášení stáhněte pomocí odkazu níže a zašlete dražebníkovi jím požadovaným způsobem.

V případě nejasností prosím kontaktujte dražebníka na tel. 577 011 415, e-mail: draspomorava@draspomorava.cz.

 

POZOR! Je potřeba mj. do čestného prohlášení vyplnit č. dražby, název dražby a datum a čas konání dražby, které máte zájem se zúčastnit.

Případně je možné použít formulář čestného prohlášení pro konkrétní dražbu, kde jsou tyto údaje již vyplněny, tento je možné stáhnout pod detailem konkrétní dražby.

 

Čestné prohlášení je možné doručit nejpozději v pracovní den předcházející dni konání dražby:

a) doporučeně prostřednictvím České pošty, s.p. na adresu: Dražební společnost MORAVA s.r.o., Dlouhá 4433, 760 01 Zlín / osobně na adresu sídla dražebníka,

b) prostřednictvím CZECH Point úschovny po autorizované konverzi z listinné do elektronické podoby, službu zajišťuje Česká pošta, s.p.

více informací naleznete na adrese: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/czechpoint/autorizovana-konverze-dokumentu

c) datovou schránkou, ID nz6zs6t, podepsáno elektronickým podpisem nebo scan listiny opatřené podpisem osoby oprávněné za právnickou osobu jednat, v tomto případě nemusí být podpis úředně ověřen

d) e-mailem na adresu: draspomorava@draspomorava.cz lze doručit pouze listinu opatřenou elektronickým podpisem

Dokument je ve formátu PDF, pokud máte problémy s otevřením, stahujte Adobe Reader .

 


Přiložené soubory