Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

RD Travčice

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby13.6.2024, 10:00:00
Nejnižší podání3 700 000 CZK
Min./max. příhoz100 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota300 000 CZK
Jednací číslo dražby1595-EDN/24

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Místopis

Obec Travčice leží v okrese Litoměřice, v Ústeckém kraji. Nachází se zhruba 4 km západně od Terezína. Ve vzdálenosti 7 km severozápadním směrem od oceňovaných nemovitých věcí leží centrum města Litoměřice, kde je dostupná komplexní občanská vybavenost. Dalším větším městem v blízkosti jsou Bohušovice nad Ohří ve vzdálenosti cca 3,5 km jihozápadním směrem. Severně od Travčic pak leží ve vzdálenosti 20 km Ústí nad Labem, směrem na jíh pak Statutární město Praha ve vzdálenosti cca 49 km.

Travčice jsou obcí s omezenou občanskou vybaveností. Oceňované nemovité věci jsou umístěny na samotném okraji obce, okolní zástavba je tvořena převážně rodinnými domy.

 

Popis nemovitosti

Znalci nebyl umožněn vstup do oceňovaných nemovitých věcí, proto znalec využil pouze informace sdělené zadavatelem ocenění, informace z veřejných zdrojů a skutečnosti zjištěné při místním šetření z vnějšího ohledání.

Přístup k oceňovaným nemovitým věcem je zajištěn přes pozemek parc. č. 608 (ostatní plocha – ostatní komunikace), ve vlastnictví obce Travčice, č. p. 150, 41201 Travčice s asfaltovým povrchem.

Oceňované nemovité věci, pozemek parc. St. 136, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 40, dále parc. St. 269, jehož součástí je stavba garáže bez čp/če a parc. č. 488/5 evidovaný v katastru nemovitostí jako zahrada, jsou pod společným oplocením a tvoří tak jednotný funkční celek se stavbou hlavní, tj. rodinným domem č. p. 40.

Objektem je samostatně stojící zděný rodinný dům, který je částečně podsklepený, o jednom nadzemním podlaží zřejmě z části obytným podkrovím pod sedlovou střechou a krytinou z pálených tašek. Dům obsahuje jednu bytovou jednotku o velikosti 5+1. Dle podkladů je obytná plocha 134 m2, započitatelná plocha pro porovnávací metodu je 181,50 m2 včetně sklepních prostor.

V minulých letech došlo pravděpodobně k dílčí rekonstrukci spočívající v opravě části střechy v roce 2017. Přibližně v roce 2013 došlo v rámci interiéru k modernizaci sociálního zařízení a kuchyně. Dům je vytápěn plynovým kotlem do otopných těles, dále je napojen na el. přípojku, vodovodní řad a obecní kanalizaci. Na vlastním pozemku je vybudována studna.

Dále se v severním cípu pozemku parc. St. 136 nachází vedlejší stavba kůlny, která je zanesena v katastru nemovitostí, nicméně se její zákres v KN jeví jako chybný. Tuto skutečnost však nebylo možné ověřit z důvodu neposkytnutí součinnosti při místním šetření uživatelem nemovitostí. Tato stavba navazuje na sousední hospodářskou budovu umístěnou na pozemku parc. St. 191. V bezprostřední blízkosti kůlny na pozemku parc. St. 136 je umístěn skleník, který svými parametry zákresu do KN nepodléhá. Dále se na téže parcele nachází zděný bazén téměř obdélníkového půdorysného tvaru o přibližné zastavěné ploše 40 m2.

Na pozemku parc. St. 269 stojí stavba garáže bez čp/če o zastavěné ploše 48 m2, zakreslená v katastru nemovitostí, která je zděná s rovnou střechou a krytinou z asfaltových pásů s oplechováním, dřevěnými vraty z uliční strany a dřevěnými dveřmi přístupnými z vnitřní strany pozemku.

Pozemek parc. 488/5 evidovaný v katastru nemovitostí jako zahrada má tvar písmene L s několika osazenými vzrostlými stromy.

 

Údaje a popis stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.

 

Předmět dražby se draží, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

---