Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Objekty studia ČT Radvanice, Pikartská ulice

Předmět byl vydražen za 30 100 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 1129.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby21.11.2023, 12:00:00
Nejnižší podání30 000 000 CZK
Min./max. příhoz50 000 CZK / 1 000 000 CZK
Dražební jistota3 000 000 CZK
Jednací číslo dražby1498-EODD/23

Schválení účastníci (2)

  • ID 1132
  • ID 1129

Průběh dražby

Informace

Místopis

Město Ostrava je nejvýznamnějším průmyslovým, správním, krajským a nyní i obchodním centrem v Moravskoslezském kraji s počtem obyvatel okolo 300 000. Město disponuje komplexní občanskou vybaveností. Dopravní spojení ve městě je zajištěno městskou hromadnou dopravou.

Oceňovaná administrativní budova je umístěna v okrajové části města, v katastrálním území nesoucí název Radvanice, která je jedním z celkově 23 městských obvodů statutárního města Ostravy. Oceňované nemovité věci leží přibližně 4 km na východ od samotného centra statutárního města Ostrava. Potenciál tato lokalita skýtá spíše pro investory, kteří zde mohou situovat zázemí firem na periferii města s výbornou dostupností centra Ostravy. Dražené nemovité věci jsou umístěny v ulici Pikartská, přímo v průmyslovém areálu společnosti VVUÚ, a. s., který je situován odlehleji od okolní zástavby. Svým umístěním je atraktivní zejména pro investory z hlediska možnosti komerčního využití. V širším okolí je stávající zástavba tvořena jak průmyslovými objekty, tak i zástavbou rodinných domů. Nejbližší zastávka MHD se nachází přímo před branami areálu a umístění nemovitých věcí v rámci této lokality má obecně spíše pozitivní vliv na cenu obvyklou z hlediska charakteru jejich možného využití.

 

Celkový popis nemovité věci

Draženým objektem je zděná stavba o charakteru multifunkční budovy s kancelářskými, skladovacími nebo výrobními prostory, půdorysně obdélníkového tvaru o celkové zastavěné ploše 2064 m2. Stavba stojí na pozemku parc. č. 3287/85 jehož je součástí, bez č. p./č. e., zapsaná v katastru nemovitostí jako jiná stavba. Pozemek parc. č. 3290/10, který objekt obklopuje má výměru 3172 m2 a je v katastru nemovitostí evidován jako ostatní plocha. Dále na pozemku parc. č. 3290/11 o celkové výměře 115 m2 se nachází oplechovaná stavba sloužící jako skladovací prostor, která je jeho součástí a zapsaná v katastru nemovitostí rovněž jako jiná stavba bez č. p./č. e.

Budova je nepodsklepená, o dvou nadzemních podlažích, kdy v její jihovýchodní části je vyvýšena do celkově pěti nadzemních podlaží. Původní objekt byl postaven v roce 1984 a v průběhu jeho životnosti byl postupně rekonstruován dle aktuálních požadavků vyplývajících z charakteru jeho dalšího využití. Současná podoba stavby byla dokončena v roce 2004, kdy majitelem byla již Česká televize, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, 147 00 Praha 4 a právě jejím potřebám byl celý objekt stavebně přizpůsoben.

Severozápadní část budovy v úrovni 1.NP slouží především pro parkování přenosových vozů a dalších automobilů, dále jako dílny, sklady a prostor studia. V této části je také umístěn nákladní hydraulický výtah. V jihovýchodní části objektu je pak v rámci 1.NP situován hlavní vstup do budovy s halou, recepcí a dalšími prostory vhodnými ke kancelářskému využití společně se sociálním zázemím. 2.NP je dispozičně téměř totožné s 1.NP a s možností obdobného využití jednotlivých prostor. Samotný prostor studia má v úrovni 3.NP jako pochozí nosnou konstrukci ocelový rošt. I tuto plochu lze v případě drobné investice uzpůsobit a využít ji jako ostatní či skladovací prostor.

Nástavba 3.NP a 4.NP v jihovýchodní části objektu má převážně charakter prostor vhodných ke kancelářskému využití. Ve všech jednotlivých podlažích je dostatečná kapacita sociálních zařízení - (umyvadla, toalety, sprchové kouty) a to jak pro ženy, muže, tak i osoby s tělesným postižením.

5.NP má čistě charakter technického zázemí objektu. Je zde umístěna zejména strojovna výtahu a technická místnost, kdy zdrojem vytápění celého objektu je zde umístěných 7 plynových kotlů. Podlaží má nejnižší stupeň využitelnosti z hlediska užitné plochy, jelikož není půdorysně rozšířeno jako předešlá podlaží 3. NP a 4. NP. 

Přístup k draženým nemovitým věcem je zajišťován přes pozemek parc. č. 3287/1 evidovaný v katastru nemovitostí – ostatní plocha se způsobem využití jako manipulační plocha a pozemek parc. č. 3287/36 rovněž jako ostatní plocha se způsobem využití jako ostatní komunikace, oba ve vlastnictví právnické osoby areálu VVUÚ, a.s., Pikartská 1337/7, Radvanice, 71600 Ostrava. Nicméně k datu místního šetření znalce není právně zajištěn přístup po těchto pozemcích na veřejnou komunikaci věcným břemenem, viz. komentář ve znaleckém posudku v sekci rizika.

 

Bližší specifikace popisu předmětu dražby je uvedena ve znaleckém posudku č. 6763-87/2023 ze dne 15.10. 2023 znalce Ing. Jaroslava Fojtů, Bílavsko 31, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, který je k dispozici u dražebníka.

 

Znalci byl umožněn vstup do dražených nemovitých věcí, proto znalec využil informací a podkladů, které poskytnul zadavatel ocenění, informace z veřejných zdrojů a skutečnosti zjištěné při místním šetření. Podrobné dispoziční řešení, vybavení objektu a konstrukční provedení staveb je zřejmé z tabulkové části a z příloh znaleckého posudku.

 

Předmětem dražby nejsou movité věci, které se v době dražby nachází v dražených nemovitostech.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném tímto oznámením o konání opakované dražby.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží (úhrnkem).

 

Navrhovatel dražby

ČESKÁ TELEVIZE