Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Garáž č.p. 2544, ulice Hálkova, k.ú. Místek Frýdek-Místek

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby27.4.2023, 11:00:00
Nejnižší podání850 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota250 000 CZK
Jednací číslo dražby1487-EDD/23

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Místopis

Frýdek-Místek je statutární město Moravskoslezského kraje, nachází se v těsné blízkosti Ostravy v podhůří Beskyd. Město má velmi dobře rozvinutou infrastrukturou, leží na mezinárodní dopravní křižovatce dálnic D48 a D56 s propojením Polska (25 km na hranice) a Slovenska (35 km na hranice). Frýdek-Místek tvořil historicky hranici mezi Moravou a Slezskem. V dnešní době je turisticky atraktivní bránou Beskyd. Do Frýdku-Místku se lidé stěhují za prací i komfortním životním stylem. Pracovních míst je v blízkém okolí Frýdku-Místku dostatek. Nejvíce volných míst již tradičně vykazuje výrobní průmysl, především automobilový, ale v nabídce jsou i jiná pracovní místa. Kvalitní vzdělávání zajišťují desítky škol a školek a v blízké Ostravě také tři vysoké školy. Na výběr je velmi pestrá nabídka oborů středního i vysokoškolského vzdělání. Ve městě je mnoho galerií a několik divadel. Město má rozvinutou dopravní síť MHD a velmi dobré autobusové i železniční spojení s celým mikroregionem Česko-Polsko-Slovenko. Úroveň a intenzita podnikatelských aktivit v regionu má zásadní vliv na růst poptávky po místních realitách.

V obci Frýdek – Místek není vydána cenová mapa stavebních pozemků.

 

Dražené nemovité věci se nacházejí v severní části města Frýdek – Místek, cca 660 m západně od Zámeckého náměstí v městské části Frýdek a cca 1,00 km severně od náměstí Svobody v městské části Místek. Přístup k nemovitostem je zajištěn po zpevněné veřejné komunikaci na ulici Hálkova přes pozemek parc. č. 2197/1 ve vlastnictví Statutárního města Ostrava na ulici Vojanova přes pozemek parc. č. 2197/19 a parc. č. 2263/7 ve vlastnictví SLEZAN HOLDING a.s. V okolí dražených nemovitých věcí převažuje zástavba obytnými domy a objekty občanské vybavenosti. Nemovité věci se nacházejí v převážně rovinatém terénu.

Nemovité věci jsou evidovány na LV č. 2732 katastru nemovitostí pro obec Frýdek – Místek, k.ú. Místek.

 

Předmětem dražby je pozemek parc. č.  2197/200 o evidované výměře 32 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Místek č.p. 2544, garáž a dále spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/15 k pozemkům parc. č. 2197/206 o evidované výměře 488 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, parc. č. 2197/208 o evidované výměře 148 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace a parc. č. 2197/209 o evidované výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace.

 

Dražená garáž se nachází v lokalitě 15 nově postavených řadových garáží, které byly dokončeny a uvedeny do užívání, na základě Kolaudačního souhlasu vydaného dne 21. 10. 2022 a na základě přidělení čísla popisného.

Garáže navazují na stávající garážiště s cca 130 garážemi. Z důvodu jiné výškové úrovně jsou nové garáže od stávajících odděleny mezerou. Uspořádání respektuje stávající funkční uspořádání, avšak jsou oproti stávajícím garážím postaveny větší z důvodu současné větší velikosti většiny aut. Nové garáže jsou postaveny ve čtyřech řadách po 2 až 6 samostatných stáních. Každá z garáží má dle projektové dokumentace, která byla znalkyni poskytnuta, užitnou plochu 26 m2. Dle katastru nemovitostí je zastavěná plocha jednotlivých garáží v rozmezí 29–31 m2.

Garáže jsou osazeny v rovině, na severozápadní straně se částečně zařezávají do svahu, kde je postavena opěrná zeď založená na základových pasu šířky cca 1 m. Stěna o výšce 2 m je vyskládána z betonových základových tvárnic šířky 300 mm propojených se základem i mezi sebou betonářskou výztuží. Ocelové pruty jsou vloženy také do každé vodorovné spáry a svisle do tvárnic po vzdálenosti 250 mm. Po 4 řadách jsou tvárnice vylity betonem. Ze strany svahu je na zdi natavena živičná lepenka, která je chráněna nopovou folií.

Příjezdová plocha mezi garážemi je vydlážděna betonovou zámkovou dlažbou se spádem do odtokových vpustí.

Objekty garáží jsou jednopodlažní zděné stavby s pultovou střechou mírného sklonu. Základy objektů jsou základové pasy z betonových tvárnic 300 mm v nezámrzné hloubce 850 mm pod úrovní terénu. Je provedena izolace nadzákladového zdiva a podlah proti zemní vlhkosti (natavenými živičnými pásy). Svislé nosné zdivo je vyzděno v tloušťkách 250 a 300 mm. Omítky jsou jádrové, uvnitř objektů je štuk opatřený malbou, venkovní omítka je tenkovrstvá točená probarvená o zrnitosti do 2 mm. Sokl je proveden z marmolitu. Zateplení není provedeno. Překlady nad vraty jsou typové od PTH 7- 23,8 - 2 ks, mezi nimi je proveden věnec. Stropy jsou z předpjatých železobetonových panelů Spiroll délky 7500 mm a tloušťky cca 200 mm a hydroizolačního souvrství. Střecha garáží je pultová o sklonu cca 3,6 stupňů, krytina je živičná – pásy se skelnou vložkou a modifikované pásy s posypem. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu s předhotovenou povrchovou polyuretanovou úpravou. Podlahy jsou v garážích provedeny betonové v mírném sklonu k vratům. Garáže nejsou vytápěny, jsou napojené na elektrickou energii a vybavené elektricky ovládanými sekvenčními vraty. Osvětlení je pouze umělé, okna nejsou instalována.

 

Bližší specifikace popisu předmětu dražby je uvedena ve znaleckém posudku č. 007982/2023 ze dne 20. 2. 2023 znalkyně Ing. Pavly Brady, náměstí Osvoboditelů 78/2, 746 01 Opava, který je k dispozici u dražebníka.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží (úhrnkem).

 

Nejnižší podání je uvedeno vč. DPH!

Navrhovatel dražby

---