Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

LIBEREC 520

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby13.4.2023, 11:00:00
Nejnižší podání4 000 000 CZK
Min./max. příhoz20 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota500 000 CZK
Jednací číslo dražby1438-EODD/23

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Předmět dražby se nachází v širší centrální části města Liberec, místní název Perštýn, vpravo od komunikace ul. Dr. Milady Horákové směrem do centra města. V místě je možnost napojení na veřejný rozvod elektro, vody, kanalizace i plynu. Přístup k předmětu dražby je přímo z veřejné komunikace bez závad. Předmět dražby je mimo záplavová území. V platném územním plánu obce je předmět dražby veden v ploše BO – bydlení všeobecné. Okolní zástavba je smíšená.

V katastru nemovitostí je pozemek p.č. 3834 zapsaný jako zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, objekt k bydlení, s číslem popisným 520, adresní místo: Dr. Milady Horákové 520/33a, Liberec IV – Perštýn. Budova s č. p. 520 je menší, zděná, dvoupodlažní stavba, umístěná ve svažitém terénu na okraji dvorní části souboru pozemků a je užívána výhradně jako administrativně provozní budova – kanceláře se zázemím. Celá budova s č.p. 520, včetně dalších pozemků, které tvoří předmět dražby mimo pozemku p.č. 3833, je pronajímána na základě platné nájemní smlouvy, uvedené v čl. VI. této dražební vyhlášky. Pozemky p.č. 3834, p.č. 3831/1, p.č. 3831/3, p.č. 3831/4, p.č. 3832/2, p.č. 3835/2 a p.č. 3833 tvoří jeden funkční celek, který je rozdělen opěrnou zdí na dvě části. Plocha zastavěná budovou, zpevněné plochy a plochy pro parkování a stání vozidel jsou rovinaté, přímo přístupné z ulice a jsou napojené obecní inženýrské sítě. Pozemky p.č. 3833 a část pozemku p.č. 3831/1 jsou orientovány v severní části areálu a jsou svažité, přímo nepřístupné a bez možnosti příjezdu.

 

Budova s č.p. 520 (dále jen „objekt“, případně „objekt č.p. 520“):

Jedná se o dvoupodlažní, zděnou stavbu s podsklepením, přízemím a pultovou střechou mírného spádu. 1. přízemní podlaží je celou zadní stěnou (severní strana) zapuštěno pod okolní terén. Objekt byl původně příslušenstvím budovy pro bydlení č.p. 226 na pozemku p.č. 3835/1 ve vlastnictví jiného vlastníka. O přesném stáří objektu nebyly předloženy doklady. V letech 2007-2008 byla provedena rekonstrukce a modernizace objektu, spojená se zásadní vnitřní stavební úpravou. Nově byly provedeny – instalace ústředního topení, vody, kanalizace a elektro, výměna oken a dveří v přízemí, podlahové krytiny v přízemí a vybavení soc. zařízení. Celkový technický stav je dobrý, s výjimkou suterénu, kde se projevuje vlhkost poškozující vnitřní omítky, patrně způsobená neúčinností izolací proti zemní vlhkosti, především na severní straně objektu zapuštěné pod terén, fasáda je funkční, ale neudržovaná.

Stavba je užívána jako správní a provozní budova– kanceláře se zázemím. Dle skutečného účelu užití se tedy jedná o budovu typu F – administrativa.

Dispozice:

1. přízemní podlaží – přístup do budovy ze dvorní části, technická místnost s kotlem na plyn, 3x sklad.

1. nadzemní podlaží – přístup po venkovních předložených schodech, vstupní chodba, kancelář, místnost zaměstnanců, kancelář/sklad, WC, sprchový kout s umývadlem.

 

Vodovodní přípojka – je vedena z vodovodu sloužícího veřejné potřebě po pozemku p.č. 3835/1 jiného vlastníka a z části objektem bydlení č.p. 226, také jiného vlastníka, umístěného na tomto pozemku. Umístění přípojky není majetkoprávně vypořádáno. Provedení je běžné, v délce 14 m.

 

Kanalizační přípojka – objekt je odkanalizován do veřejné kanalizace a přípojka je vedena přes pozemek p.č. 3835/1 jiného vlastníka. Přípojka je stavebně provizorním řešením. Umístění přípojky není majetkoprávně vypořádáno. Provedení je běžné, v délce 16 m. Stáří venkovní úpravy nebylo možné přesně určit – není dokladováno.

 

Přípojka elektro – objekt je napojen na síť elektro přípojkou, která je umístěna na pozemku p.č. 3835/2. Provedení je běžné, v délce 6 m. Stáří venkovní úpravy nebylo možné přesně určit – není dokladováno.

 

Přípojka plynu – objekt je napojen na síť plynu přípojkou, která je umístěna na pozemcích p.č. 3831/1, p.č. 3832/2 a p.č. 3835/2. Provedení je běžné, v délce 26 m. Stáří venkovní úpravy nebylo možné přesně určit – není dokladováno.

 

Zpevněné plochy – na části pozemku p.č. 3831/1 a dále na pozemcích p.ř. 3831/3, 3831/4, 3832/2 a 3835/2 jsou provedeny zpevněné plochy převážně z asfaltových povrchů. Technický stav je zhoršený. Stáří venkovní úpravy nebylo možné přesně určit – není dokladováno.

 

Oplocení – pozemek p.č. 3831/1 je z části oplocen na západní straně od chodníku ulice k opěrné zdi v délce 15 m a podél jižní strany chodníku v délce 15 m (bez vrat). Provedení je z drátěného pletiva, výška oplocení je 1,80 m.

Poznámka: plot na východní straně je plotem jiného vlastníka, a to sousedního pozemku p.č. 3832/1 a na severní straně tvoří ohraničení opěrná zeď.

 

Plotová vrata – součástí oplocení na jižní straně jsou plotová vrata z kovových profilů.

 

Opěrná zeď – podélně rozděluje pozemek p.č. 3831/1 na dvě části a dále se nachází na celé severní hranici pozemků p.č. 3832/2 a p.č. 3835/2. Opěrná zeď je z opracovaných žulových kamenů a má nestejnou výšku. Stáří venkovní úpravy nebylo možné přesně určit – není dokladováno.

 

Pozemky p.č. 3834, p.č. 3831/3, p.č. 3831/4, p.č. 3832/2, p.č. 3835/2

Pozemky jsou užívány v jednotném funkčním celku s objektem č.p. 520. Jedná se o plochu zastavěnou objektem, zpevněnými plochami a plochami pro parkování a stání vozidel. Tyto jsou rovinaté, přímo přístupné z veřejné komunikace a jsou napojené na obecní inženýrské sítě.

 

Pozemek p.č. 3831/1

Pozemek je užíván v jednotném funkčním celku s objektem č.p. 520. Je rozdělen opěrnou zdí. Část pozemku před opěrnou zdí tvoří zpevněné plochy a plochy pro parkování a stání vozidel, která je rovinatá, přímo přístupná z veřejné komunikace a napojená na inženýrské sítě. Další část pozemku, za opěrnou zdí, je orientovaná v severní části areálu, je svažitá cca 30-40 stupňů, obtížně přístupná a bez možnosti příjezdu. Součástí pozemku je porost listnatých keřů a stromů, jedná se o náletové dřeviny, které nebyly oceňovány ve znaleckém posudku.

 

Pozemek p.č. 3833

Pozemek je orientován ve svažitém terénu cca 30-40 stupňů za opěrnou zdí v severní části areálu, je obtížně přístupný a bez možnosti příjezdu. Součástí pozemku jsou listnaté keře a stromy, Součástí pozemku je porost listnatých keřů a stromů, jedná se o náletové dřeviny, které nebyly oceňovány ve znaleckém posudku. Pozemek není hospodářsky využitelný.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb. upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném oznámením o konání opakované dražby.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

Povodí Labe, státní podnik