Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na pozemcích k.ú. Veřovice, okres Nový Jičín

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby20.7.2022, 13:00:00
Nejnižší podání226 666 CZK
Min./max. příhoz2 000 CZK / 10 000 CZK
Dražební jistota50 000 CZK
Jednací číslo dražby1366-EDD/22

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 k pozemkům parc. č. 470/108, 470/109, 470/110, 470/111, které se nachází v nezastavěném území okrajové části obce Veřovice. Okolí nemovitostí tvoří zemědělské pozemky a zemědělské stavby. Přístup k nemovitostem je nezpevněný po pozemku ve vlastnictví obce Veřovice. Nemovitosti se nachází v povodňové zóně kód „1“.

Pozemky jsou mírně svažité, neoplocené, zatravněné, společně tvoří přibližně obdélníkový tvar. Na pozemcích se nenachází žádné stavby ani trvalé porosty.

Dle platného územní plánu obce Veřovice se části pozemků par. č. 470/108 o výměře cca 560 m2, parc. č. 470/109 o výměře cca 2760 m2, parc. č. 470/110 o výměře cca 1650 m2 a parc. č. 470/111 o výměře cca 150 m2 nachází v návrhové ploše VS – plochy výroby a skladování, tyto části pozemků jsou určeny k zastavění stavbami pro výrobu a skladování. Zastavitelná plocha celkem 5120 m2 z celkové rozlohy pozemků.

Zbylé části pozemků parc. č. 470/108 o výměře cca 727 m2, parc. č. 470/109 o výměře 1922 m2, parc. č. 470/110 o výměře cca 3657 m2 a parc. č. 470/111 o výměře cca 221 m2 se nachází v ploše Z – plochy zemědělské, tyto části pozemků nejsou určeny k zastavění. Nezastavitelná plocha celkem: 6527 m2

Celková výměra výše specifikovaných pozemků je 11.647 m2.

 

Dále je předmětem dražby spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 k pozemku parc. č. 799/8 o celkové rozloze 17667 m2, který se nachází v nezastavěném území okrajové části Veřovice. Okolí nemovitosti tvoří zemědělské a lesní pozemky, železniční dráha. Přístup k nemovitosti je nezpevněný po pozemcích ve vlastnictví cizích vlastníků. Nemovitost se nachází v povodňové zóně kód „1“.

Pozemek je mírně svažitý, neoplocený, zatravněný, přibližně obdélníkového tvaru. Na pozemku se nenachází žádné stavby, nachází se zde trvalé náletové porosty.

Dle platného územního plánu obce Veřovice se pozemek nachází v ploště Z – plochy zemědělské, není určen k zastavění.

 

Obec Veřovice má rozšířenou občanskou vybavenost, rozšířenou síť obchodů a služeb, nemá cenovou mapu stavebních pozemků. V obci se nachází mateřská a základní škola, obecní úřad, pošta, kulturní dům, restaurace a obchody, venkovní sportoviště. Obec má cca 1986 obyvatel.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

JUDr. Jana Fialová