Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Pozemky a stavby k.ú. Hašlovice, Větřní

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby21.12.2021, 13:00:00
Nejnižší podání984 000 CZK
Min./max. příhoz10 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota100 000 CZK
Jednací číslo dražby1337-EDD/21

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Místopis

Obec Větřní leží cca 6 km jižně od Českého Krumlova a cca 30 km od statutárního města České Budějovice. Dražené nemovitosti jsou lokalizovány v jižní části okrajové části Větřní u silnice vedoucí z Větřní na Rožmberk. Dopravní dostupnost je po silnici E160 z Českého Krumlova. Občanská vybavenost v obci Větřní – mateřská školka, základní škola, zubař, praktický lékař, obchody, restaurace, sportoviště, bazén. Kompletní občanská vybavenost je v cca 6 km vzdáleném Českém Krumlově.

 

Jedná se o kompaktní pozemek sestávající z pěti samostatných pozemkových parcel. Pozemky se nacházejí ve svahu (východní svah) směrem k silnici vedoucí z Větřní na Rozmberk. Pozemky jsou zarostlé dřevinami. Část pozemku parc. č. 2452/2 o výměře 5.200 m2 je určená územním plánem jako PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – PRŮMYSL A SLUŽBY. Ostatní část pozemku o výměře 7.260 m2 je vedena v územní plánu jako PLOCHY PŘÍRODNÍ. Na pozemku se nacházejí torza staveb o kruhovém půdorysu, která kdysi sloužila jako součást dopravníkové cesty dřevní štěpky.

 

Pozemky vedení v územním plánu jako PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – PRŮMYSL A SLUŽBY

 

Využití dle územního plánu:

 

Hlavní využití:

 •  zpravidla pozemky staveb a zařízení pro průmyslovou výrobu, služby a skladování.

 

Přípustné využití:

 • výroba strojírenská, chemická, elektroenergetická, elektrotechnická, zpracovatelský průmysl, stavební výroba, provozy pro správu a údržbu nemovitostí, skladové areály, administrativní a personální zázemí.

 

Podmíněně přípustné využití:

 • pozemky veřejné infrastruktury, souvisejí-li s hlavním nebo přípustným využitím.

 

Nepřípustné využití:

 •  vše ostatní, než je uvedeno

 

Prostorové uspořádání:

 • bude posuzováno individuálně pro každý záměr v rámci příslušných správních řízení,
 • respektovat urbanistickou koncepci dle územního plánu.

 

Pozemky vedené v územním plánu jako PLOCHY PŘÍRODNÍ

Využití dle územního plánu:

Hlavní využití

 • zejména pozemky biocenter – se stávajícím využitím, nové využití pouze v případě, že zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám.

 

Přípustné využití

 • změny, kterými nedojde ke znemožnění navrhovaného využití jako prvku ÚSES nebo ke zhoršení přírodní funkce stávajícího prvku ÚSES.

 

Podmíněně přípustné využití

 • liniové stavby související dopravní a technické infrastruktury, zásah musí být vždy minimalizován, funkčnost biocentra nesmí být narušena.

 

Nepřípustné využití:

 • změny, které snižují současný stupeň ekologické stability území zařazeného do ÚSES a které jsou v rozporu s funkcí ploch v ÚSES,
 • jakékoli změny využití, které znemožňují nebo ohrožují funkčnost biocenter nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich,
 • rušivé činnosti, umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin apod., mimo využití hlavní, přípustné a podmíněně přípustné.

 

Prostorové uspořádání:

Respektovat koncepci dle územní plánu

 

Pozemek je svažitý východním směrem, je zarostlý náletovými dřevinami, neoplocený a není napojen na inženýrské sítě.

 

Stavby na pozemku parc. č. 2452/3 a parc. č. 2452/4

Torza staveb o kruhovém půdorysu kdysi sloužila jako součást dopravníkové cesty dřevní štěpky. Jedná se o zděné stavby kruhového půdorysu se stavebními otvory, kde byly dříve umístěny dopravníkové pásy. Střecha je plocha kruhového půdorysu. Stavby jsou za hranicí své technické životnosti.

 

Budova pro skladování a manipulaci

Jedná se o jednopodlažní stavbu, která je tvořena dřevěnou příhradovou konstrukcí vyzděnou cihelným zdivem. Střecha je pultová s povlakovou krytinou. Dveře jsou dřevěné. Podlahy jsou betonové. Okna jsou dřevěná jednoduchá a luxfery. Stavba není ke dni ocenění napojena na inženýrské sítě. Přístup ke stavbě je z veřejné komunikace.

 

Pozemek parc. č. St. 292 o výměře 48 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

 

Pozemek parc. č. St. 293 o výměře 97 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

 

Jedná se o zděné budovy pro skladování / manipulaci

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že předmět dražby přejde na vydražitele úhrnkem ve stavu, jak stojí a leží a navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

Mgr. Zuzana Orbesová