Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Rodinný dům Hluboké Dvory č.p. 9, okres Brno-venkov

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby21.12.2021, 11:00:00
Nejnižší podání800 000 CZK
Min./max. příhoz10 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota200 000 CZK
Jednací číslo dražby1327-EDD/21

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby jsou věci nemovité, a to pozemky parc.č. 92, 93, 94/1, 94/2, 95, součástí pozemku parc. č. 92 je zemědělská stavba bez čp/če, součástí pozemku parc. č. 93 je zemědělská stavba bez čp/če, součástí pozemku parc. č. 94/2 je zemědělská stavba bez čp/če, součástí pozemku parc. č. 95 je stavba rodinného domu č.p. 9 v obci Hluboké Dvory, okrese Hluboké Dvory, vše se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú. Hluboké Dvory, obec Hluboké Dvory, okres Brno-venkov, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 44.

Předmětem dražby je rodinný dům č.p. 44 situovaný v obci Hluboké Dvory, severním směrem od Obecního úřadu ve vzdálenosti cca 200 m. Rodinný dům je umístěn v rovinatém a mírně svažitém terénu, nepravidelného půdorysného tvaru s dvorem se zahradou, stodolou a původně zastavěnými pozemky (94/1, 94/2). Dům je samostatně stojící s jedním nadzemním podlažím a půdou pod sedlovou střechou, kolem domu se nachází zarostlá zahrada náletovými dřevinami a stodola. V okolí dražených věcí nemovitých se nachází rodinné domy, vodní nádrž a nedaleko centrální část obce.

Přístup k objektu je z veřejné komunikace mezi rodinnými domy po nezpevněném pozemku parc. č. 88 (vlastnictví: Obec Hluboké Dvory, způsob využití: ostatní komunikace).

Věci nemovité jsou tedy tvořeny rodinným domem č.p. 9, stodolou bez čp/če, venkovními úpravami a pozemky parc. č. 92, 93, 94/1, 94/2, 95.

 

Popis rodinného domu č.p. 9

Jedná se o rodinný dům umístěný v rovinatém a mírně svažitém terénu, nepravidelného půdorysného tvaru s dvorem se zahradou, stodolou a původně zastavěnými pozemky (94/1, 94/2). Dům je samostatně stojící s jedním nadzemním podlažím, zemním sklepem a půdou pod sedlovou střechou.

Stavebně konstrukční charakteristika:

Objekt je zděný (kámen, cihla), fasáda je vápenná opadaná, sokl je omítnutý. Střecha je sedlová, krov je dřevěný, krytina je tašková, klempířské konstrukce jsou provedeny (poškozené). Dveře a okna jsou dřevěné, schodiště do domu je dřevěné, podlaha je betonová, prkenná a hliněná v zemním sklepě.

Objekt je napojen na inženýrské sítě (pravděpodobně): elektroinstalaci.

Dispoziční řešení:

Vzhledem k havarijnímu stavu objektu nebylo možno zjistit jeho přesné dispoziční řešení (propadlé konstrukce za hranicí své životnosti).

Stáří a opotřebení:

Přesné stáří rodinného domu nebylo znalci sděleno ani zástupcem povinné paní Vychodilovou, stáří

domu je odhadem cca 100. let a více, současný stavebně technický stav objektu se velmi špatný se zjevnými statickými poruchami (z odborného hlediska stavba určena k demolici).

 

Příslušenství

Příslušenství rodinného domu nebylo zjištěno.

 

Pozemky

Jedná se o pozemky zapsané v Katastru nemovitostí na LV č. 44. Pozemky jsou rovinaté a mírně svažité, pozemek parc. č. 95 je zastavěn rodinným domem a dvorní částí se zahradou, pozemek parc. č. 92, 93 je zastavěn objektem stodoly bez čp/če a pozemky parc. č. 94/1, 94/2 tvoří volné pozemky u rodinného domu se stodolou (původně pravděpodobně zastavěné, parc. č. 94/1 – zbořeniště). Pozemky jsou s možností napojení na veškeré dostupné inženýrské sítě.

Výměry

Parc. č.                Výměra (m2)

92                         44

93                         42

94/1                     139

94/2                     100

95                         273

 

Celková plocha pozemků dle výpisu LV č. 44 z Katastru nemovitostí činí celkem 598 m2.

 

Součástí pozemků jsou:

Stodola

Jedná se o zděný (kámen, cihla), částečně otevřený objekt stodoly bez čp/če nacházející se na pozemcích parc.č. 92, 93, střecha se sedlová, krov je dřevěný, krytina je tašková, bez klempířských prvků, podlaha je betonová a v části hliněná, bez dalšího vybavení. Stavebně technický stav objektu je zhoršený s viditelnými statickými poruchami, údržba není prováděna.

 

Venkovní úpravy

Jedná se zejména o přípojky inženýrských sítí, oplocení a zpevněné plochy.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží (úhrnkem).

Navrhovatel dražby

Mgr. Jakub Hartman