Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Trutnov Commercial Park

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby21.9.2021, 13:00:00
Nejnižší podání84 000 000 CZK
Min./max. příhoz100 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota8 000 000 CZK
Jednací číslo dražby1282/21

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Dražený soubor nemovitostí je situován ve městě Trutnov, v okrajové části. Trutnov je obcí s rozšířenou působností. Ve městě žije cca 30 500 obyvatel. Dopravní dostupnost města je dobrá, a to jak silnicemi I. třídy do ostatních částí kraje, tak silnicemi nižších tříd do okolních obcí města. Město je dopravně obslouženo hromadnou autobusovou a železniční dopravou s pravidelnými spoji. V rámci města je zavedena MHD. Ve městě se nachází kompletní městská občanská vybavenost. V rámci města jsou rozvedeny všechny základní inženýrské sítě.

Dražené nemovitosti jsou situovány do okrajové (severozápadní) části města, do části Horní Staré Město, při ulici Horská. Jedná se o území bývalého průmyslového areálu TEXLEN. Lokalitu na východě ohraničuje řeka Úpa, na západě ulice Horská a její severní okraj uzavírá železniční trať. Jižní strana pak přiléhá ke stávající smíšené zástavbě v okolí ulice Dlouhá. Okolní zástavba je tvořena bytovými i nebytovými objekty v ulici Horská (městský charakter zástavby). Jedná se o zástavbu převážně třípodlažní (2 nadzemní podlaží a využité podkroví). V ulici Dlouhá se nacházejí menší objekty rodinných domů (městský a příměstský charakter zástavby) a také kostel. Areál dostupný městskou hromadnou dopravou města a dopravou automobilovou. Přístup k oceňovaným pozemkům je možný z veřejné komunikace, ul. Horské. Soubor pozemků je možno napojit na všechny základní inženýrské sítě.

V souboru nemovitostí se nachází stávající vila č. p. 250 na st. p. č. 292. V okolí vily a stávajícího vjezdu do areálu se nachází vzrostlá zeleň. Část těchto ovocných a okrasných stromů je určena k pokácení. V řešeném území se nachází velké množství stávajících podzemních vedení sítí, zejména v souběhu s ulicí Horská. S ohledem na velikost ochranných pásem je nejvýznamnější parovod a kanalizace.

Územní plán města Trutnov řadí dražené pozemky do ploch smíšených obytných městských (komerční zařízení malá a střední). Přípustným využitím území tedy územní plán počítá s bydlením, službami, maloobchodním prodejem, občanským vybavením nebo nerušící výrobou či skladováním. Z hlediska rizika povodní a záplav je oceňovaný soubor nemovitostí situován mimo zónu s rizikem povodní nebo záplav.

Na předmět dražby bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem v Trutnově, odbor výstavby, oddělení územního řízení a stavebního řádu, dne 26.3.2019, sp.zn. 2018/404/V/SEK, které povoluje na předmět dražby umístit stavby – zejména polyfunkční domy kombinující služby v 1. NP s bydlením ve 2.-4. NP, hala pro lehkou výrobu, skladovací – logistické haly, bytový dům a podpůrné objekty.

Stavby, jakož i jiné součásti a příslušenství předmětu dražby (povrchové úpravy, inženýrské sítě uložené v/na pozemcích, porosty apod.) jsou ve faktickém (zejména stavebně-technickém) stavu odpovídajícím původně uvažovanému budoucímu odstranění, a tedy ve stavu neumožňujícím jakékoliv jiné jejich využití bez vynaložení dodatečných nákladů, případně vůbec.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

 

Nejnižší podání činí částku 84.000.000 Kč plus DPH ve výši 17.478.056,37 Kč, tj. celkem 101.478.056,37 Kč (slovy: sto jedna milionů čtyři sta sedmdesát osm tisíc padesát šest korun českých a třicet sedm haléřů).

Z nejnižšího podání připadá

(i) 79.938.391,25 Kč na předmět dražby uvedený v článku IV. odst. 1 písm. a) této dražební vyhlášky plus DPH v zákonné výši, která činí 16.787.062,16 Kč,

(ii) 771.160,13 Kč na předmět dražby uvedený v článku IV. odst. 1 písm. b) této dražební vyhlášky, přičemž převod tohoto předmětu dražby je osvobozen od DPH,

(iii) 3.290.448,62 Kč na předmět dražby uvedený v článku IV. odst. 1 písm. c) této dražební vyhlášky plus DPH v zákonné výši, která činí 690.994,21 Kč.

 

K ceně dosažené vydražením předmětu dražby a) a c) bude připočtena DPH v příslušné výši.

Navrhovatel dražby

SLEZAN HOLDING a.s.