Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Podíl ve výši id. 1/6 k RD Vojkovice č.p. 129

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby15.2.2024, 12:00:00
Nejnižší podání200 000 CZK
Min./max. příhoz2 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota50 000 CZK
Jednací číslo dražby1461-EODD/24

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Místopis

Obec Vojkovice a její části Bukol, Křivousy a Dědibaby leží ve střední části Polabské nížiny v prostoru mezi průmyslovými městy Kralupy nad Vltavou, Neratovice a okresním městem Mělník, v oblasti intenzivně využívané jak pro zemědělství, tak pro průmysl.

Obec Vojkovice leží při jižním okraji okresu Mělník na úrodných štěrkopískových terasách Dolního Povltaví. Správní území obce se rozkládá od masívu Dřínovského vrchu na jihu až po tok řeky Vltavy na severu. Územím protéká Kozárovický potok – zbytek původního toku Vltavy. Od okresního města Mělník je obec oddělena řekou Vltavou s laterálním plavebním kanálem a řekou Labem, která ale neprotéká obcí ani katastry. Nejbližší silniční přemostění je ve směru na Novou Ves na dálnici D8 a na silnici I/9 Štěpánský most u Obříství. Přirozená spádovost obce směřuje do blízkých Kralup nad Vltavou. Po vybudování dálnice D8 s dálniční křižovatkou "Úžice" se neustále posilují vazby na hlavní město Prahu. 

Katastrální území Vojkovice sousedí s katastry: Dřínov, Zlosyň, Všestudy, Dušníky, Mlčechvosty, Vraňany, Lužec nad Vltavou, Zálezlice a Hostín u Vojkovic.Vojkovice jsou součástí Pražského metropolitního regionu. Nachází se v sektoru Sever a v prstenci označovaném jako Vnější příměstská zóna. V dalším členění spadá do bilančního celku Kralupsko a bilanční jednotky Vojkovice.Konkrétní dopady se z titulu vazeb na vyšší územní celek projevují v oblasti dopravy. Stávající silnic II. třídy č. II/101, která prochází obcí ve směru Kralupy, Vojkovice, Chlumín, Obříství, je součástí Aglomeračního okruhu, který obepíná vnější příměstské zóny a zajišťuje tangenciální dopravní vztahy. Výhledově do roku 2005 má být aglomerační okruh zkapacitněn a z řešeného území vymístěn do nové polohy určené stávající křižovatkou Vojkovice na dálnici D8 s výhledovou křižovatkou II/101 x I/9 v katastru Byškovic. 

Geomorfologicky náleží území obce včetně širšího okolí do provincie České vysočiny, celku Středolabské tabule. Mělnická kotlina je největším geomorfologickým okrskem na území okresu Mělník, leží v širokém rovinatém otevřeném terénu podél Labe a Vltavy. Je vytvořena především akumulačními terasami štěrkopísků. Nadmořská výška je průměrně 160 až 180 m nad mořem, relativní výškové rozdíly jsou malé. Nejnižší bod leží na hladině Kozárovického potoka, v místě kde opouští katastrální území obce - cca 161,5 m n. m. Nejvyšší bod leží směrem na Dřínov na jižním okraji k. ú. - cca 180 m n. m. Kdysi byla porostlá převážně lužními lesy, dnes je intenzivně zemědělsky využívána.

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 k pozemku parc. č. St. 8/2 o výměře 187 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 129 a k pozemku parc. č. St. 8/8 o výměře 216 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr.

Přízemní objekt s pultovou střechou sloužící k bydlení, z venkovní prohlídky pravděpodobně v průměrném stavebně technickém stavu ke kompletní rekonstrukci.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném tímto oznámením o konání opakované dražby.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

Mgr. Zuzana Orbesová