Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Rodinný dům Hoděšovice, Býšť u Pardubic

Předmět byl vydražen za 4 540 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 1146.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby5.12.2023, 11:00:00
Nejnižší podání4 000 000 CZK
Min./max. příhoz20 000 CZK / 500 000 CZK
Dražební jistota250 000 CZK
Jednací číslo dražby1522-EODNII/23

Schválení účastníci (2)

  • ID 1146
  • ID 1145

Průběh dražby

Informace

Popis předmětu dražby, stavu, v němž se nachází, jeho příslušenství a práv a závazků s předmětem dražby spojených, jež podstatným způsobem ovlivňují hodnotu dražby:

Znalci nebyl umožněn vstup do oceňovaných nemovitých věcí, proto znalec využil pouze informace sdělené zadavatelem ocenění, informace z veřejných zdrojů a skutečnosti zjištěné při místním šetření z vnějšího ohledání. Přístup k oceňovaným nemovitým věcem je zajištěn mimo jiné věcným břemenem přes pozemek parc. č. 7/8 a pozemek parc. č. 549, dále především přes pozemek parc. č. 548/1. Tyto výše uvedené přístupové pozemky jsou sice ve vlastnictví fyzických osob, nicméně za zajištěný přístup je možné považovat pozemek ve vlastnictví třetí osoby, je-li pozemek veden v KN v typu ostatní komunikace. Je zde předpoklad, že tyto pozemky jsou v passportu obce vedeny jako místní účelová komunikace. Oceňované nemovité věci, a to pozemek parc. St. 101, evidovaný v katastru  nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 82 o nepravidelném půdorysném tvaru, dále parc. č. 7/2, evidovaný jako ostatní plocha se způsobem využití jako jiná plocha, jsou zapsány na listu vlastnictví č. 107. Pozemky tvoří jednotný funkční celek se stavbou hlavní, tj. rodinným domem č. p. 82. Objektem je samostatně stojící zděný rodinný dům o jednom nadzemním podlaží zřejmě z části obytným podkrovím, pod sedlovou střechou a krytinou z pálených tašek. Dům obsahuje jednu bytovou jednotku o neznámé dispozici. Dle údajů vedených v katastru nemovitostí je zastavěná plocha objektu 130 m2 a užitná plocha činí 96 m2. Dům byl kolaudován v roce 2004 a v rámci exteriéru domu nejsou patrné žádné rekonstrukce. Naopak je zjevná porucha střešní krytiny. Objednatelem posudku znalci nebyly sděleny žádné další informace, na základě kterých by bylo možné posoudit stav nemovitosti v rámci vnitřních prostor. Dům disponuje napojením na vodovod, odvod splaškových vod je řešen svedením do jímky. Dům je napojen na el. přípojku, připojení domu na plynovou přípojku není realizováno. Pozemek parc. 7/2 evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha se způsobem využití jako jiná plocha je půdorysným tvarem podlouhlého obdélníkového tvaru, využíván jako zahrada.

 

Údaje a popis stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.

 

Předmět dražby se draží, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

Paribas s.r.o.