Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/16 RD Roštění č.p. 59

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby12.12.2023, 14:00:00
Nejnižší podání125 500 CZK
Min./max. příhoz1 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota30 000 CZK
Jednací číslo dražby1561-EDD/23

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Místopis

Obec Roštění se nachází ve Zlínském kraji, cca 7 km severně od města Holešov, cca 15 km jihovýchodně od města Přerov a cca 25 km severozápadně od města Zlín. Jedná se o obec s rozvinutou infrastrukturou a se základní nabídkou občanského vybavení. Rozšířená nabídka občanského vybavení je dostupná ve výši zmíněných městech. Ze vzdělávacích zařízení se v obci nachází mateřská škola. V obci se dále nachází veřejná knihovna, agrodružstvo, autoopravna, autodoprava, stolařství, domov pro osoby se zdravotním postižením, tělocvična, víceúčelové hřiště, prodejny potravin i smíšeného zboží a pohostinství. Dopravní obslužnost obce zajišťují autobusy.

Nemovitá věc se nachází v centrální zastavěné části obce Roštění č.p. 89 v řadové zástavbě domů. Zastávka autobusu „Roštění“ se nachází cca 30 m od dražené nemovitosti.

 

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/16 k pozemku parc. č. St. 162, jehož součástí je rodinný dům č.p. 59. Dále je předmětem dražby spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/16 k pozemkům parc. č. 130/1 a 210/8. Jedná se o řadový, vnitřní, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně – technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda domu není zateplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou částečně dřevěná dvojitá a plastová. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada a průjezd s plechovými vraty. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

 

Na pozemku parc. č. St. 162 stojí stavba rodinného domu č.p. 59. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 707 m2. Pozemky parc. č. St. 162, parc. č. 130/1 a parc. č. 130/2 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. V KN jsou vedeny jako orná půda a zahrada. V územním plánu jsou pozemky vedeny jako plochy bydlení individuální. Pozemky jsou travnaté a oplocené. Na pozemcích se nachází vedlejší stavby a porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1020/1 ve vlastnickém právu obce Roštění.

 

Zemědělský pozemek parc. č. 210/8 je v KN veden jako orná půda. Celková výměra pozemku je 334 m2, Pozemek je v územním plánu veden jako plocha zemědělská. Pozemek má pravidelný podlouhlý tvar. Pozemek je přístupný přes parc. č. 210/17 ve vlastnictví AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ.

Součástí nemovité věci jsou IS a porosty. Příslušenství nemovité věci je oplocení a vedlejší stavby

Znalci nebyl umožněn přístup do nemovitosti. Nebylo tedy umožněno vnitřní ohledání a nebyla předložena stavebně technická ani jiná dokumentace.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

Mgr. Jiří Ostravský