Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Podíl na pozemcích, k.ú. Horní Moštěnice a k.ú. Lověšice u Přerova

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby28.7.2022, 10:00:00
Nejnižší podání45 655 CZK
Min./max. příhoz1 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota10 000 CZK
Jednací číslo dražby1402-EDD/22

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví dlužnice Jany Heroutové.

 

Soubor je dražen pod názvem „Podíl na pozemcích, k.ú. Horní Moštěnice a k.ú. Lověšice u Přerova“ a je tvořen těmito nemovitostmi:

 

LV 905:

  • spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/8 na pozemku parc. č. 1185/48 o výměře 8 059 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělská půdní fond

 zapsán na LV č. 905 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, pro katastrální území Horní Moštěnice, obec Horní Moštěnice a okres Přerov

 

 LV 316:

  • spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/16 na pozemku parc. č. 278/24 o výměře 4 658 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond

zapsán na LV č. 316 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, pro katastrální území Lověšice u Přerova, obec a okres Přerov (dále jen „předmět dražby“).

 

 

LV č. 905:

jedná se o rovinatý, neoplocený pozemek, užívaný jako zemědělská půda. Nachází se západně od středu obce Horní Moštěnice. Podle územního plánu je plánované využití jako NSpzv – plochy smíšené nezastavěného území, přírodní, zemědělské, vodohospodářské. Na pozemku se nenachází žádné stavby. Předmětem dražby je pouze podíl o velikosti id. 1/8.

 

LV č. 316:

Jedná se o rovinatý, neoplocený pozemek, využívaný jako zemědělská půda. Nachází se na jižním okraji katastru. Podle územního plánu je plánované využití jako plochy zemědělské. Na pozemku se nenachází žádné stavby. Předmětem dražby je pouze podíl o velikosti id. 1/16.

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

 

 

Navrhovatel dražby

---