Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Atraktivní pozemky k.ú. Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby30.6.2022, 11:00:00
Nejnižší podání4 900 000 CZK
Min./max. příhoz10 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota500 000 CZK
Jednací číslo dražby1392-EDN/22

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby je níže specifikovaný soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství, dražený pod názvem „Atraktivní pozemky k.ú. Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město“.

  1. pozemek parc. č. 3515 o výměře 6126 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, zapsán na LV č. 2672 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava, pro katastrální území Polanka nad Odrou, obec Ostrava a okres Ostrava-město,
  2. spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/7 na pozemku parc. č. 2528/17 o výměře 603 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, zapsán na LV č. 2749 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava, pro katastrální území Polanka nad Odrou, obec Ostrava a okres Ostrava-město.

Popis předmětu dražby, stavu, v němž se nachází, jeho příslušenství a práv a závazků s předmětem dražby spojených, jež podstatným způsobem ovlivňují hodnotu dražby:

Spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/7 na pozemku parc. č. 2528/17 a parc. č. 3515 ve stávající rezidenční zástavbě z hlediska platného SÚP určeny k zástavbě rodinnými domy.

Pozemek parc. č. 2528/17 sloužící jako přístupová cesta ke stávajícím objektů rodinných domů v podílovém spoluvlastnictví 6 subjektů. Pozemek parc. č. 3515 s možností zástavby RD v podílovém spoluvlastnictví 2 subjektů.

Údaje i popis stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.

Předmět dražby se draží, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

---