Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Atraktivní pozemky k.ú. Klimkovice, okres Ostrava-město

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby30.6.2022, 10:00:00
Nejnižší podání3 200 000 CZK
Min./max. příhoz10 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota500 000 CZK
Jednací číslo dražby1391-EDN/22

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby jsou tyto pozemky:

  • pozemek parc. č. 772 o výměře 145 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
  • pozemek parc. č. 773 o výměře 1880 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond
  • pozemek parc. č. 774 o výměře 601 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: zemědělský půdní fond
  • pozemek parc. č. 775 o výměře 257 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: zemědělský půdní fond

to vše zapsáno na LV č. 319 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava, pro katastrální území Klimkovice, obec Klimkovice a okres Ostrava-město.

Popis předmětu dražby, stavu, v němž se nachází, jeho příslušenství a práv a závazků s předmětem dražby spojených, jež podstatným způsobem ovlivňují hodnotu dražby:

Pozemky p.č. 772 až 775 ve stávající rezidenční zástavbě Klimkovic určené k zástavbě rezidenčním objektem.

Pozemky o celkové výměře 2.883 m2.

Údaje i popis stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.

Předmět dražby se draží, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

---