Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Objekt občanské vybavenosti Chomutov

Předmět byl vydražen za 3 900 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 497.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby25.3.2021, 11:00:00
Nejnižší podání3 900 000 CZK
Min./max. příhoz10 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota600 000 CZK
Jednací číslo dražby1253-EODD/21

Schválení účastníci (1)

  • ID 497

Průběh dražby

Informace

Předmět dražby je situován po pravé straně ulice Beethovenovy asi 1,5 km od středu města Chomutov.

Budova občanské vybavenosti č.p. 5689 postavená na pozemku p.č. 4071/50 byla vybudována na základě stavebního povolení na stavbu „Ubytovna KORD u nemocnice v Chomutově“ vydaného dne 20.11.1979 /č.j.: Výst/1306/79/Pe/Kuč). Stavební povolení bylo vydáno Odborem výstavby Městského národního výboru Chomutov. Kolaudační rozhodnutí na vodovod a kanalizaci bylo vydáno Odborem VLHZ – ONV v Chomutově dne 5.6.1981 pod č.j.: vod./81-287. Kolaudační rozhodnutí na ubytovnu KORD se 48 pokoji a 144 lůžky vydal Odbore výstavby Městského národního výboru Chomutov dne 21.1.1982 (pod č.j: výst. 11/82/An). Vlastní budova č.p. 5689 je podélným směrem orientována přibližně od severu k jihu, vystup budovy je v přízemí jedním vchodem z východní strany objektu. Budova je napojena na stávající vodovodní řád procházející celým areálem. Splaškové a dešťové vody jsou též svedeny do veřejné kanalizace v areálu, přípojka elektro je provedena z kabelové trasy vedoucí podél objektu.

Nosná ocelová konstrukce systému KORD je ocelový skelet, tvořený uzavřenými sloupy, vodorovnou konstrukcí s plnostěnnými a příhradovými nosníky a obvodovým pláštěm na konzolách. Celý systém je zavětrován svisle diagonálními prvky. Do ocelové konstrukce patří taktéž schodiště a další doplňkové díly. Objekt byl realizován až do výše tří nadzemních podlaží. Nosnou konstrukcí je ocelový skelet typu KORD vyvíjený a dodávaný n.p. Rudné doly Jeseník. Sestává z průběžných sloupů, zdvojených průvlaků z profilů U a příhradových stropních nosníků. V modulu sloupů se střídají rozpony 5,4 a 3,6 m. V suterénu jsou stropní nosníky plnostěnné a obvodové stěny zděné. Obvodový plášť nadzemních podlaží je tvořen typovými kovoplastickými panely s hliníkovými lištami a výplní ze skelné vaty. Okna jsou hliníková nebo dřevo hliníková, zasklená izolačním dvojsklem. Střecha je plochá, jednoplášťová s tepelnou izolací a fóliovou krytinou. Původní budova je svým konstrukčním řešením zcela nevyhovující požadavkům na energetickou náročnost. Tepelné ztráty obvodovým pláštěm a střechou jsou značné.

Konstruktivní soustava KORD obsahuje universální montovaný systém ocelových nosných prvků a soustavu navazujících stavebních konstrukcí a vybavení (obvodový plášť, příčky, podhledy atd.), nosnou konstrukci tvoří sloupy S6-390+390 a sloupy S6-390 čtvercového průřezu 120/120 mm. Objekt je založen na betonových patkách a pasech, jako stropní a střešní konstrukce jsou využity typové stropní příhradové nosníky a plnostěnné průvlaky. Ocelový skelet je zavětrován vodorovnými a svislými prvky. Příčky jsou zděné. Okna jsou hliníková, zdvojená. V budově jsou v přízemí podlahy převážně z keramických dlažeb, v patře jsou pak buď keramické dlažby, či betonové podlahy opatřené nátěrem či povlaky PVC event. lepené koberce, vytápění je deskovými radiátory. V budově jsou dveře vnitřní hladké plné, převážně lakované, vchodové dveře jsou hliníkové. Střešní krytinu tvoří svařované živičné pásy, ve střešní konstrukci jsou nad parotěsnou izolací desky Polsid tl. 5 cm s odvětrávacími kanálky a střešním i větráky. Objekt není v současné době vytápěn. Je opatřen vnitřní počítačovou sítí, požárním vodovodem (s hydranty D25 s požární výzbrojí v ocelových skříňkách umístěných ve všech podlažích u schodiště) a zabezpečovacím systémem proti vniknutí nežádoucích osob. Příjezdní komunikace a parkoviště jsou osvětleny sadovými osvětlovacími stožáry typu S6 s výbojkovými zdroji. Objekt je napojen kabelem AYKY ze stávající zděné trafostanice z areálu nemocnice. Teplá voda je přiváděna z výměníkové stanice topným kanálem.

Jedná se o budovu využitelnou ke komerčním účelům. Původně sloužila jako ubytovna pro dělníky při výstavbě areálu nemocnice, po ukončení výstavby byly provedeny stavební úpravy a dispoziční změny uvnitř budovy a budova sloužila k administrativním účelům (kanceláře). Od roku 2002 byla budova užívána pro služby a administrativu mj. PČR a Statutární město Chomutov, částečně též pro skladování. V současné době budova není využívána.

Na dražený objekt bylo vydáno v 12/2018 stavební povolení na rekonstrukci – stavební úpravy administrativní budovy za účelem zřízení ubytovacího zařízení

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném tímto oznámením o konání opakované dražby.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

 

Veškeré další informace a dokumenty jsou k dispozici na vyžádání u dražebníka - kontakt: Petra Menšíková, tel. 731 569 896.

 

Navrhovatel dražby

Apartmány Chomutov, s.r.o.