Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Orná půda Svatobořice-Mistřín

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby6.5.2020, 14:00:00
Nejnižší podání180 000 CZK
Min./max. příhoz2 000 CZK / 20 000 CZK
Dražební jistota50 000 CZK
Jednací číslo dražby1090-EDD/20

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

  1. Předmětem elektronické dražby je níže uvedený soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí
    a příslušenství ve vlastnictví dlužnice Naděždy Jakubíčkové, trvale bytem V Novinách 845/8, 696 04 Svatobořice – Mistřín:

 

Soubor je dražen pod názvem „Orná půda Svatobořice-Mistřín“ a je tvořen těmito nemovitostmi:

 

  • Parcela č. 870/75 o výměře 4.742 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond
  • Parcela č. 1994/51 o výměře 5 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda

 

to vše zapsáno na LV č. 907, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hodonín, pro katastrální území Mistřín, obec Svatobořice – Mistřín a okres Hodonín (dále jen „předmět dražby“).

 

Pozemky parc. č. 870/75 a 1994/51

Pozemek parc. č. 870/75 o výměře 4742 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda a pozemek parc. č. 1994/51 o výměře 5 m2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha – neplodná půda. Výměra pozemků činí celkem 4747 m2. Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce a jsou využívány k zemědělské činnosti.

Dle územního plánu obce se jedná o plochy zemědělské ZO – orná půda.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

EF Insolvence v.o.s.